Search Result of "university"

About 8075 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:The Proceeding of 46th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart University

หัวเรื่อง:Optimization of pectate lyase production from Paenibacillus polymyxa N10 in submerged fermentation using response surface methodology

Img

ที่มา:The 3rd joint symposium between Chiang Mai University and Kagawa University

หัวเรื่อง:Maltodextrins enhance the coalescence in oil-in-water emulsions

Img

ที่มา:ดูงาน Toyota Technological Institute[Nangoya],Osaka Prefecture University[Osaka], Osaka University และInstitute of Bioengineering and Biomaterials, Tikyo Medical and Dental University[Tokyo]

หัวเรื่อง:ดูงาน

Img

ที่มา:Conference between National Pintung University of Science and Technology and Kasetsart University

หัวเรื่อง:Antimutagenicity of Some Indigenous Vegetables in Thailand

Img

ที่มา:4th AG-BIO/PERDO Graduate Conference and University of Tsukuba-Kasetsart University Joint Seminar

หัวเรื่อง:Elution Characteristic of Gentamicin Sulfate from Different Porosity Levels of Calcium Sulfate Beads

Img

ที่มา:the Council of University Administrative Staff of Thailand Council of University Administrative Staf

หัวเรื่อง:Development of enzymatic production process of protein hydrolysate from Eri silk

Img

ที่มา:The Proceeding of 46th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart University

หัวเรื่อง:Optimization of pectate lyase production from Paenibacillus polymyxa N10 in submerged fermentation using response surface methodology

Img

ที่มา:งานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Bilateral Conferences on Global Food Administration : From Production to Processing between National Pingtung University of Science and technology and Kasetsart University

หัวเรื่อง:Using of Extrusion Process for Preparation of Instant Cereal Beverage Powders based on Corn and Soybean

Img

ที่มา:งานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Bilateral Conferences on Global Food Administration : From Production to Processing between National Pingtung University of Science and technology and Kasetsart University

หัวเรื่อง:Using of Extrusion Process for Preparation of Instant Cereal Beverage Powders based on Corn and Soybean

Img

ที่มา:The Proceedings of 51st Kasetsart University Annual Conference. February 5-7, 2013. Kasetsart University, Bangkok, Thailand. (Poster presentation, AI4/P31, p.123-129)

หัวเรื่อง:ผลของความเข้มข้นกลูโคสต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90

Img

ที่มา:ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้โปรแกรม The Visiting Foreign Research (Visiting Assistant Professor) of Hokkaido University ภายใต้หน่วยงาน The Field Science Center for Northern Biosphere , Hokkaido University, Japan

หัวเรื่อง:การผลิตและการแสดงออกของการสร้างกลิ่นรสทางชีวะ(bio-flavor)ของสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Kelp

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:46th Kasetsart University Annual Conference. Kasetsart University

หัวเรื่อง:Instant Dried Pork Prepared by Combined Drying Process

Img

ที่มา:The Proceeding of 51st Kasetsart University Annual Conference. February 5-7, 2013. Kasetsart University, Bangkok, Thailand

หัวเรื่อง:ผลของความเข้มข้นกลูโคสต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90

Img

ที่มา:The Proceeding of 51st Kasetsart University Annual Conference. February 5-7, 2013. Kasetsart University, Bangkok, Thailand

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิต่อการผลิตปุ๋ยน้าชีวภาพเข้มข้น

Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgวสันต์ บรรจงช่วย , Imgกรรณิการ์ อุกฤษต์ , Imgภัสกร อิ่มสมบูรณ์ , Imgวนารีย์ เอี่ยมตาก , Imgรักชนก เชื้อชา , Imgพรพิมล นาคะวิโรจน์ , Imgสุพิชฌาย์ อภิเดชพัชรกุล , Imgฐิติรัตน์ หงส์โต , Imgธิดาลักษณ์ จำเริญนุสิต , Imgชลิตา สารสุวรรณ์ , Imgอัครเดช มั่งมี , Imgปานหทัย พรหมแก้ว , Imgสุภชัย เพิ่มเกียรติศักดิ์ , Imgสิทธิพงษ์ ดาสงเคราะห์ , Imgอัธยา เกื้อเส้ง, Imgสุรีย์พร ตรีอินทร์ทอง , Imgศุภรัสมิ์ เพ็งอุดม , Imgเมวิการณ์ แก้วจันทร์ , Imgคมศักดิ์ บุญเปลื้อง , Imgปรินดา ศาตะมาน , Imgสุภาพร จันทะกี , Imgฐานิตา ยิ้มเรือง, Imgเบญจกุล รุ่งโรจน์วณิชย์ , Imgนภชล แจ้งศรีพงศ์, Imgจินตนา สุขภาคกิจ , Imgรัชเกล้า จารุบุตร, Imgวิลาวรรณ จงไกรจักร , Imgสรธร สมบูรณ์สุข , Imgพิมพกานต์ คงนาม , Imgมาลินี บุญอ่อน, Imgดวงนภา โสภารักษ์ , Imgชยพล เวชกิจ , Imgกุลนงค์ เตชะสุริยวรกุล , Imgปนัดดา เดชประแดง, Imgโชติรส โชคชัยธิติ , Imgณัฐพล อินจันทร์ ,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Reward from Kasetsart University for presentation at the 44th Kasetsart University Annual Conference (2006)

ผลงาน:เลดอัลคอกไซด์โพลีเมอริกพรีเคอร์เซอร์: เลดไกลโคเลดสำหรับการผลิตวัสดุไดอิเลคตริก

นักวิจัย: Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์ Imgรศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12345678910...