Search Result of "undergraduate"

About 649 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความรู้ความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2018)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgมณฑิรา เหลียวตระกูล , Imgพัชรนันท์ รุ่งเจริญ , Imgกุลิสรา นรสาร , Imgศศิกาญจน์ เพิ่มดี , Imgขวัญกมล เมฆลอย , Imgกันต์สินี เกษมธรรมากร , Imgณัฐกาญจน์ ตยางคนนท์ , Imgมนัสพร ทองคำ , Imgสุรัตนชัย ขำชื่น, Imgกุลธิดา เพ็ชรฤาชา , Imgณัฐชณัญ ผลจันทร์ , Imgมินตรา คนึงเหตุ , Imgกานติกร บุญกว้าง , Imgธนพรรณ สุขศรีจักรวาฬ , Imgลักษณารีย์ พาณิชย์ชาญชัย , Imgนัตติมา ชนันทวารี, Imgชัชชญา จีนธาดา, Imgบุญสิตา ทัดสวัสดิ์ , Imgพัชชาภา จันทสุวรรณโณ , Imgวรพรรณ บุรินทรโกษฐ์ ,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Sports Science Knowledge Base Development for Undergraduate Studies

ผู้แต่ง:ImgWoraniti Akkaraputtidet, ImgDr.Udomluk Koolsriroj, Assistant Professor, ImgDr.sitthikorn Sumalee, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

The Factors Influence Work Out of Thai Undergraduate Students

ผู้แต่ง:Imgนายคฑาวุธ เจียมบัว, ImgMs.Maytinee Vongtharawat, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องยืดกุ้งกึ่งอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students)

หัวเรื่อง:อุปกรณ์ชุดโต๊ะสำเร็จรูปปลูกผักไม่ใช้ดินที่มีระบบระบายอากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students)

หัวเรื่อง:การใช้คอมพิวเตอร์วัดอุณหภูมิควบคุมระบบปิดเปิดอลูมิเน็ต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:2nd National Conference for Undergraduate Chemical Engineering

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัสดุผสมระดับนาโนเมตรของซิลเวอร์ พอลิอะนิลีน และกราฟีนสำหรับใช้ในตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด

Img

ที่มา:Proceedings The 6th Annual Exhibition of Industrial and Research Projects for Undergraduate Students

หัวเรื่อง:Biodegradative characteristics of commercial inocula for decolorization of reactive dyes.

Img

ที่มา:Proceedings The 6th Annual Exhibition of Industrial and Research Projects for Undergraduate Students

หัวเรื่อง:การดูดซับสีย้อมผ้าประเภทสีรีแอกทีฟด้วยมวลชีวภาพที่ไร้ชีวิตของ Rhyzopus arrhizus ที่ถูกตรึงอยู่ในเม็ดเจลไคโตซาน

Img

ที่มา:1st The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2556)

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารสินค้าในร้านค้าปลีกบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Android โดยใช้เทคโนโลยี RFID

Img

ที่มา:1st The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2013)

หัวเรื่อง:การออกแบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

Img

ที่มา:1st The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2013)

หัวเรื่อง:การคํานวณดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพบนแอนดรอยด์

Img

ที่มา:1st The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2013)

หัวเรื่อง:ระบบคลังข้อสอบสำหรับกำรทดสอบแบบปรับตัววิชำภำษำอังกฤษ

Img

ที่มา:AUCC 2013 - The ASEAN Undergraduate Conference in Computing

หัวเรื่อง:Application Software of Food Rescipe on iPhone

Img

ที่มา:The ASIAN Undergraduate Conference in Computing(AUCC2013)

หัวเรื่อง:Healthy Skin Online

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำสารฟอกสีใช้แล้วของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มกลับไปใช้ประโยชน์ในลักษณะของอิฐดินปูนซิเมนต์และเชื้อเพลิงแท่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหลามเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

12345678910...