Search Result of "training system"

About 25 results
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการทรงพุ่มต้น พื้นที่รับแสงและวิธีการปลิดผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Impedance Control with Automatic Load Regulation for a Twin Belt-Driven Human Training System

ผู้แต่ง:ImgProf. Kiyoshi Ohishi, ImgAssist. Prof. Yuki Yokokura, ImgDr.Chowarit Mitsantisuk, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกยกน้ำหนักแบบซุปเปอร์เซตที่มีต่อความแรงและความเร็วของการชกหมัดหลังตรงในนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น

ผู้เขียน:Imgบัญชา สุพรรณโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ที่มีต่อระบบการฝึกอบรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สื่อประสม

ผู้เขียน:ImgSrikallaya KRAJANGVITTAYA

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลผลิตและคุณภาพของผลฝรั่งพันธุ์เย็นสองที่เป็นผลมาจากการจัดระบบรูปทรงต้น 4 แบบ

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การจัดการทรงพุ่มต้น พื้นที่รับแสงและวิธีการปลิดผลที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนและคาร์โบไฮเดรตในใบฝรั่งที่จัดระบบทรงต้น 4 แบบ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่องการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgนพณัฐ ยิ่งนอก

ประธานกรรมการ:Imgณัฐพล รำไพ

กรรมการร่วม:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

ดร. กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง (Advanced Automatic Control), ระบบควบคุมเครื่องยนต์และยานยนต์ (Automotive Control), หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

Resume

Img

Researcher

นาย ฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน (ไม้ผล)

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:กลยุทธ์การจัดการ , การบริหารการผลิต, โลจิสติกส์, ประกันคุณภาพการศึกษา, การบริหารความเสี่ยง, นวัตกรรมการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาไม้ผล, การจัดการสวนไม้ผล, การผลิตไม้ผลเขตร้อน, การจัดการสถานเพาะชำไม้ผล

Resume

12