Search Result of "tilapia culture"

About 23 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการเล้ียงปลานิลร่วมกับการปลูกผักสวนครัวด้วยระบบน้ำหมุนเวียน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

แหล่งทุน:ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายณัฐพงษ์ ปานขาว, Imgจารุวรรณ เหรียญปรีชา

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกำจัด รื่นเริงดี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

การประชุมวิชาการ

TILAPIA LAKE VIRUS: A NOVEL PATHOGEN THAT THREATEN WORLDWIDE TILAPIA CULTURE HOW TO HANDLE A SITUATION?

ผู้แต่ง:ImgDr.Win Surachetpong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ

Img

งานวิจัย

ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากการเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประธาน โพธิสวัสดิ

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (โครงการภาคีบัณฑิต)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ที่มา:การประชุมวืชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้น้ำเหลือทิ้งที่ได้จากการเลี้ยงปลานิลสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้น้ำเหลือทิ้งที่ได้จากการเลี้ยงปลานิลสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองระบบการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ในจังหวัดแพร่

ผู้เขียน:Imgอนุวัติ อุปนันไชย

ประธานกรรมการ:Imgนายประวิทย์ สุรนีรนาถ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรพงษ์ วัชรโกเศศ

กรรมการวิชารอง:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
12