Search Result of "thamrongsilpa Pothisoong"

About 198 results
Img

Researcher

นาย ธำรงศิลป โพธิสูง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง

Resume

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

ศักยภาพในการให้ผลผลิตและคุณภาพของข้าวฟ่างนิ้วมือที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอำไพ พรหมณเรศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง, Imgนายสุทัศน์ แปลงกาย

แหล่งทุน:บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาข้าวฟ่างสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันเพื่อการผลิตข้าวฟ่างลูกผสม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอำไพ พรหมณเรศ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบพันธุ์คำฝอย (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง, Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง

แหล่งทุน:Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO)

Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างหวาน (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง, Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง

แหล่งทุน:Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO)

Img

Researcher

ธเนศ ม้าลำพอง

ที่ทำงาน:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resume

Img
Img
Img
Img
12345678910