Search Result of "textbook for Korean student"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Thainess in Sawatdee@Thai Conversation in everyday life

ผู้แต่ง:ImgDr.Sureerat Bumrungsuk, Lecturer, ImgMr.Pakom Bumrungsuk, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นาย ภาคม บำรุงสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ดนตรีไทย, ดนตรีกับคอมพิวเตอร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ , การใช้ภาษา-ภาษาในวงการต่างๆ, การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม, พจนานุกรม

Resume