Search Result of "technological progress"

About 9 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

How is CO2 affecting yields and technological progress? A statistical analysis

ผู้แต่ง:ImgDr.Witsanu Attavanich, Associate Professor, ImgBruce A. McCarl,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทุนประสิทธิผลในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgเจนจิรา โสดาสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในรูปของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgพรทิพย์ ให้สุข

ประธานกรรมการ:Imgบัณฑิต ชัยวิชญชาติ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

Health Human Capital and Economic Growth: the Case of ASEAN (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ทฤษฏี, เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

Resume

Img

Researcher

ดร. บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค, ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต, การท่องเที่ยว, การประยุกต์ใช้แบบจำลองเศรษฐมิติ

Resume

Img

Researcher

ดร. วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Climate Change, Land Use, Agriculture, Transportation, Energy, Applied Econometrics, Applied Optimization, Price Analysis, Program and Policy Evaluation

Resume