Search Result of "teaching Thai"

About 23 results
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : A Study of Lilit Taleng Pai Literature Written by Somdej Phra Maha Samana Chao Krom Phra Paramanujitinorosa for Teaching Thai Language.)

ผู้เขียน:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This historical research studied Lilit Taleng Pai written by Somdej Phra Maha Samana Chao Krom Phra Paramanujitajinorosa, a specific chapter in Wannawijuk Book II, a Thai text book for Mathayomsuksa V. There are 12 sections as follows : Verse, Event of Pegu, Phra Maha Uppraracha moving troops to Kanchanaburi, Somdej Phra Naresuan mentioning to fight Combodian, Somdej Phra Naresuan preparing to fight Pegu army, Somdej Phra Naresuan preparing troops, Phra Maha Uppraracha planning a war and then moving troops to fight against Thai Vanguard, Thai Vanguard withdrawing Royal army moving, Phra Naresuan and Phra Agatossarot’s elephants being among enemies, Fighting on the backs of the elephants and Victory of Thai, Phra Naresuan building a stupa and remuneration for soldiers, Somdej Phra Wannarat asking for an apology, including other documents concerning with teaching Thai Language. It is found that a specific chapter of Lilit Taleng Pai, a historical literature in Thai textbook for Mathayomsuksa V contains the following literary element: plot, characters, language, theme and form. The aesthetics can be seen in content, diction, play on words, puns and rhythm whose sounds and meanings are perfect. In addition, The aesthetic values are inbeded in form whose unity is properly complied with the content of its literary, knowledge, tradition, ceremony of wars, moral precept and Buddhist faith. It also helps to implant readers to be loyalty to the nation, religion and the king. Therefore these selected episodes are appropriate for senior high school students.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 016, Issue 2, Jul 95 - Dec 95, Page 125 - 130 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:โครงการวิจัยนี้เป็นผลส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการภาษามือไทยออนไลน์ ของสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

หัวเรื่อง:ระบบเสียงภาษาไทยออนไลน์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Phonological Issues Encountered by Thai Students Learning German: A CAse Study

ผู้แต่ง:ImgDr.Apiluck Tumtavitikul, Associate Professor, ImgKesinee Rengsirikul-Yorck, ImgOrasa Thaiyanan,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเรื่องพระอภัยมณีเพื่อการสอนภาษาไทย

ผู้เขียน:Imgกนกพร อายะวรรณา

กรรมการวิชาเอก:Imgเสาวณิต วิงวอน

กรรมการวิชารอง:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปสเตอร์ด้วยเทคนิคประติมากรรม กระดาษในการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน:Imgธัญญา ศรีเอม

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:The 27th International Technology and Persons with Disabilities Conference

หัวเรื่อง:Thai Sound System Teaching Tool for the Deaf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ในแบบเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการสอนภาษาไทย

ผู้เขียน:Imgชื่นฤทัย หงษ์โต

ประธานกรรมการ:Imgเสาวณิต วิงวอน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

การประชุมวิชาการ

Future of Thai Language in the World Community

ผู้แต่ง:ImgDr.PUTTACHART POTIBAL, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นางสาว ชนิกานต์ วังวิเศษกุศล

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว พัชราพรรณ กะตากูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาเขมร, ภาษาไทย, การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

ดร. จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development), การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry), สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education), การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research), การจัดการเรียนรู้ชีววิทยา (Teaching and learning biology), สะเต็มศึกษา (STEM education)

Resume

Img

Researcher

ดร. พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, สัทศาสตร์-สัทวิทยา , การทำพจนานุกรม , ภาษาตระกูลไท, ความบกพร่องทางภาษา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้รูปแบบแคทส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และการรับรู้ความสามารถของตนเองในวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนทั่วไป โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

ผู้เขียน:Imgศศิโฉม ครุฑนาค

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgรัตนาพร ตันสิทธิแพทย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว ฐาปณีย์ แสงสว่าง

ที่ทำงาน:ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม" คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Executive Function, Research Methods in Special Education, Construction and Utilization of Standardized Test

Resume

Img

Researcher

นาง ปริชาติ สาลารัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Second Language Acquisition, World Englishes, Second Language Learning and Teaching

Resume

Img

Researcher

ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาพิเศษ, จิตวิทยาโรงเรียน

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The tolerance of English instructors towards the Thai-accented English and grammatical errors

ผู้แต่ง:ImgVarisa Osatananda, ImgMrs.Parichart Salarat, Lecturer,

วารสาร:

Img

12