Search Result of "system development"

About 97 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Conference on Economic and Financial System Development in The Pacific-Rim

หัวเรื่อง:-

Img

ที่มา:Conference on Economic and Financial System Development in The Pacific-Rim

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ:กรณีศึกษาประเทศเกาหลีใต้

Img

ที่มา:Conference on Economic and Financial System Development in The Pacific-rim Region

หัวเรื่อง:-

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Database system development of nature-based tourism in protected areas, Chiang mai province

ผู้แต่ง:Imgมยุรี นาสา, ImgDr.Dachanee Emphandhu, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

BUSINESS PROCESS DESIGN AND ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM DEVELOPMENT IN VIRTUAL OFFICE

ผู้แต่ง:ImgMs.SAKAUWRAT JONGPATTANAKORN, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการเก็บและจัดการข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตในโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายกฤษณะ จันทรโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและการพัฒนาระบบการวางแผน ทรัพยากรองค์กรในองค์กรเสมือน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์, Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จิรวรรณ เกษสิงห์, Imgผศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
12345