Search Result of "surfactant concentration"

About 5 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of surfactant concentration to aggregations of nanogold particles

ผู้แต่ง:Imgเมธาวี ดวงธนู, ImgDr.Apichart Pattanapokratana, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการจัดเรียงตัวของอนุภาคนาโนภายใต้สนามไฟฟ้าแบบหมุน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ พัฒนโภครัตนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Liquid Crystals, Optical Tweezers, Colloids, Lasers, Polymers

Resume

Img

Researcher

ดร. อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของไขมันและน้ำมัน, อิมัลชันและเอ็นแคปซูเลชัน, การสกัดและสมบัติของสารส่วนผสมอาหารเชิงหน้าที่

Resume