Search Result of "sunflower"

About 203 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องนวดทานตะวันขนาดเล็ก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgธรรมนูญ

แหล่งทุน:เงินสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษจากเงินกองทุนพัฒนานิสิต และทุนส่วนตัวบางส่วน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการสะสมตะกั่วของทานตะวันและข้าวฟ่างในดินที่ปนเปื้อนตะกั่ว (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสายชล สุขญาณกิจ

แหล่งทุน:ศสวท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img

งานวิจัย

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทานตะวันโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลาง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการการเพิ่มมูลค่าต้นทานตะวันโดยการแปรรูปเป็นไซโลสและแอลกอฮอล์ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทานตะวันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย (2016)

หัวหน้าโครงการ:รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตศักดิ์, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์, Imgรองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์, Imgรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา, Imgรองศาสตราจารย์มานะ, Imgศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล, Imgอาจารย์ ดร.ฐิติมา, Imgอาจารย์ ดร.วิไลวรรณ, Imgอาจารย์ ดร.ศิวพร, Imgอาจารย์ ดร.เสาวภา, Imgอาจารย์ฌานิกา, Imgอาจารย์มนตรี, Imgอาจารย์ยุภา, Imgอาจารย์ฤกษ์รัตน์, Imgอาจารย์วิชชากร, Imgอาจารย์สุวิมล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีสะอาดในการสกัดวิตามินอีจากเมล็ดทานตะวัน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

การเปรีบยเทียบการใช้ทานตะวันและข้าวฟ่างดูดซับตะกั่วที่ปนเปื้อนในดินที่บ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสายชล สุขญาณกิจ

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

12345678910...