Search Result of "sugarcane planter"

About 16 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Performance test of sugarcane planter with minimum tillage at different densities of sugarcane leaf residues

ผู้แต่ง:ImgMr.SOMPOT KHOMKAEW, ImgBunyawanihakul, P., ImgDr.Isara Chaorakam,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Design and Development of a No-tilled Sugarcane Planter Model FM.44 (NRCT-KU)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ratana Tangwongkit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Design and Development of a No-tilled Sugarcane Planter Model FM.44 (NRCT-KU)

ผู้แต่ง:ImgMr.Pulprasert Piya-anant, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:International Journal of Applied Science and Technology

หัวเรื่อง:การประเมินผลของการใช้ไถดินดานร่วมกับการให้ปุ๋ยน้ำในร่องปลูกอ้อยของเครื่องปลูกอ้อยแบบไม่ไถพรวนในพื้นที่นอกเขตชลประทานนี้

Img

Researcher

ดร. สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการ/เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย

Resume

Img

Researcher

นาย นนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการ

Resume

Img

Researcher

นาย บพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว, ระบบเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ เมคคาทรอนิกส์, เครื่องจักรกลการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาย ปฐมพงษ์ คุมพล

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume