Search Result of "sufficiency economy philosophy"

About 119 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพิยงกับบริโภคนิยมแบบพุทธ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายผจญ คำชูสังข์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการเงินอุดหนุนวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเองและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบการบูรณาการระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, Imgดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์, Imgนางสาวรุ่งทิพย์ ไทยสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (2555) (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาบุคคลและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอภินัทธ์ แสงตรีเพชรกล้า

แหล่งทุน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาการวางแผนทางการเงินและจัดการหนี้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรผสมผสาน กรณีศึกษา “กลุ่มพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
123456