Search Result of "subunit vaccine"

About 15 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การโคลนยีนควบคุมการสร้างโปรตีนที่มีศักยภาพการเป็น Sub-unit vaccine ต่อต้านโรคเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การโคลนยีนควบคุมการสร้างโปรตีนที่มีศักยภาพการเป็น Sub-unit vaccine ต่อต้านโรคเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การโคลนยีนควบคุมการสร้างโปรตีนที่มีศักยภาพการเป็น Sub-unit vaccine ต่อต้านโรคเลปโตสไปโรซีสในปศุสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การสร้างและการแสดงออกของโปรตีนลูกผสมของไลโปโปรตีนและโปรตีนของเชื้อเลปโตสไปราเพื่อศึกษาโอกาสเป็นวัคซีนหน่วยย่อยในการป้องกันโรคเลปโตสไปรา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง)

Img

Researcher

ดร. พลอยไพลิน เสมคำ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Molecular Virology, Reverse Genetics, Gentetic Engineering, Animal viruses, Vaccine production

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาง นุช พึ่งโพธิ์สภ (โชติช่วง)

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Veterinary Virology, Molecular biology, Vaccine, Diagnostic test

Resume

Img

Researcher

ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Protein Structure, Protein Dynamics, Biomolecular NMR, Molecular Modeling, Molecular Simulation Moleculor Simulation

Resume