Search Result of "student teaching practices"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กรณีศึกษาการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนผนวกหลักการและวิธีสอนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ในระหว่างการปฏิบัติการสอน

ผู้เขียน:Imgจิตตมาส สุขแสวง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

การประชุมวิชาการ

Thai Pre-Service Science Teachers' Pedagogical Content Knowledge: An Exploratory Study

ผู้แต่ง:ImgDr.CHITTAMAS SUKSAWANG, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาวิชาชีพครู, การสอนวิทยาศาสตร์, การประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

Resume

Img