Search Result of "stress state"

About 9 results
Img

การประชุมวิชาการ

Soil Stress State under Tractive Tire and Compaction Model

ผู้แต่ง:ImgDr.Prathuang Usaborisut, Associate Professor, ImgDithaporn Thungsotanon,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาอุปกรณ์วัดสถานะความเค้นโดยประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์เพียโซ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์, Imgนายศุภชัย กุลมุติวัฒน์, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาอุปกรณ์วัดสถานะความเค้นโดยประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์เพียโซ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์, Imgนายศุภชัย กุลมุติวัฒน์, อาจารย์

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Stress States and Compaction Properties of Sandy Loam Soil under Tractive Tire

ผู้แต่ง:ImgDr.Prathuang Usaborisut, Associate Professor, ImgDithaporn Thungsotanon, ImgPramote Kuson,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume