Search Result of "soundscape"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้สภาพแวดล้อมด้านเสียงของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา โรจนจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการร่วม:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:การรับรู้สภาพแวดล้อมด้านเสียงของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Img
Img

Researcher

ดร. จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ การจัดการพื้นที่คุ้มครอง มิติมนุษย์ในการจัดการและอนุรักษ์สัตว์ป่า

Resume