Search Result of "sorghum"

About 392 results
Img

การประชุมวิชาการ

การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างเมล็ดลูกผสม (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การคัดเลือกพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดเบื้องต้น (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมชาย ปิยพันธ์วานนท์, Imgนายถวิล นิลพยัคฆ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติของแป้งข้าวฟ่างดัดแปรด้วยวิธีความร้อนร่วมกับความชื้น (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมชาย ปิยพันธ์วานนท์, Imgนายถวิล นิลพยัคฆ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การผลิตเอทานอลจากกากข้าวฟ่างหวาน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, Imgนันทิกา คล้ายชม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, Imgสมชาย โพธิสาร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

12345678910...