Search Result of "solar cell"

About 174 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ชนิดใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนรอยต่อและพื้นผิว (2018)

หัวหน้าโครงการ:อ. ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgอ. ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์, Imgอ.ดร. ธนา สุทธิบัทม์พงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างเคาเตอร์อิเลคโทรดแบบพ่นเคลือบสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

123456789