Search Result of "soilless culture"

About 29 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Development of Soilless Culture for Crop Production in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Patana Sukprasert, Associate Professor, ImgEkasit Wattanapreechanon,

วารสาร:

Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Situation and adoption of soilless culture technology for vegetable production in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Patana Sukprasert, Associate Professor, ImgEkasit Wattanapreechanon,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Development of Soilless Culture for Crop Production in Thailand)

ผู้เขียน:ImgEkasit Wattanapreechanon, Imgดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

In Thailand and many other countries alike, hygienic crops are in great demand especially among the growing number of tourists and health conscious people. Considering the problem of arable land shortage, soilless culture or hydroponics is a promising alternative crop production system. The objective of this research was to identify appropriate soilless culture systems for cash crops, like temperate lettuce and herbs that are normally imported, and for some other popular local crops. The research procedure consisted of two main steps: 1) collection of data from His Majesty the King?s projects for agricultural development in Thailand; 2) documentary reviews from seminar sessions in Thailand, Taiwan, Swaziland and the Maldives, and focus group discussions with experts. Data were collected by quantitative methods and analyzed by both quantitative and qualitative methods. The research revealed that: 1) soilless culture systems for crop production used in Thailand were: dynamic root floating techniques (DRFT), nutrient film techniques (NFT), substrate culture, deep flow techniques (DFT), and aeroponics; and 2) DRFT, NFT and DFT were appropriate for vegetable production, but substrate culture was appropriate for fruit vegetables. Thailand is a tropical country, but by using hydroponic technology, good quality and hygienic temperate vegetables and other crops can be produced. At present, people can buy temperate lettuce at a much cheaper price because local supply can replace imported products. Such endeavors could also be undertaken by many other countries with limited arable land and water resources in Oceania and Africa for example.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 033, Issue 3, Sep 12 - Dec 12, Page 475 - 485 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตของผักกาดหอมในวัสดุปลูก perlite และ vermiculite ชนิดต่างๆ ในระบบปลูก Nutrient Film Technique

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสารอินทรีย์สกัดและสารสกัดจากดินร่วมกับสารละลายธาตุอาหารพืชที่มีต่อการเจริญดติบโต ผลผลิต และคุณภาพของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอคในการปลูกพืชแบบไร้ดิน

ผู้เขียน:Imgราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์

ประธานกรรมการ:Imgนายนพดล เรียบเลิศหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPongtep Untarikanon

กรรมการวิชารอง:Imgวัลลภ อารีรบ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้น้ำเหลือทิ้งที่ได้จากการเลี้ยงปลานิลสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการปลูกผักกาดหอมโดยไม่ใช้ดินแบบแอโรโพนิกส์

ผู้เขียน:Imgอุดมพงษ์ ตวงประยงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวืชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้น้ำเหลือทิ้งที่ได้จากการเลี้ยงปลานิลสำหรับปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรพอนิกส์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวัสดุอินทรีย์เป็นวัสดุปลูกพืชในระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

ผู้เขียน:Imgอภิรักษ์ หลักชัยกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสมพร ทรัพยสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Modified Fuzzy Delphi Method to Select Decision Variables for Vertical Farming in Thailand)

ผู้เขียน:ImgKor Kamonpatana, ImgPongpun Anuntavoranich, ImgJatuwat Varodompun, Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, ImgDanai Thaitakoo, ImgKrabuan Wattanapreechanon

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The purpose of this paper was to identify the decision variables involved in innovative construction and product development. Exploratory research investigated the opinions of 11 experts of 3 different paradigms and found that the vertical farming concept could be adopted innovatively and systematically by linking the variables and sub variables that were identified. This research also modified the Fuzzy Delphi Method to collect and find consensus among the 19 experts in 3 different but related paradigms, and to overcome the fuzziness inherent in the 15 key variables and 52 sub variables investigated. The evaluation and screening of variables revealed that the seven most important key variables were food quality, plant surviving factors, plant selection, planting method, cost/benefit, food accessibility, and energy and environment management. These significant factors were useful in decision making with regard to new product and construction development.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 036, Issue 3, Sep 15 - Dec 15, Page 554 - 567 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เปรียบเทียบการลงทุน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการปลูกผักกาดหอมแบบใช้ดิน กับแบบไม่ใช้ดิน ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgกรุณา ตรงเมธีรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุมาลี พุ่มภิญโญ

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของน้ำสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของผักบางชนิดในระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

ผู้เขียน:Imgสุรชัย พัฒนพิบูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12