Search Result of "soil microorganism"

About 15 results
Img

งานวิจัย

ความสามารถของจุลินทรีย์ดินในการสร้างสารยับยั้งเชื้อก่อโรคในมนุษย์บางชนิด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กนกกร สินมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgกาญจนา ชาวบุรี

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัวกับทุนภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Side Effect of three Herbicides on Soil Microorganism)

ผู้เขียน:Imgนางจินตนา ชะนะ, รองศาสตราจารย์, ImgPranee Hamelink, Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgRonnapop Bunjoechoedchu, ImgUnnop Ongsakul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Field experiment was carried out to study the side effect of 3 herbicides, namely; atrazine, ametryn and paraquat, on population dynamics of beneficial and non- target soil microorganism in sugarcane field at Central Laboratory and Greenhouse Complex, Kasetsart University, Kamphaeng-saen Campus. Soil samples were collected before and at 0, 7, 14, 30, 60 and 90 days after application of herbicides. The soil samples were air dried, sifted and divided into two parts. One was used for microorganism isolation on selective media, the rest was used for toxic residues analysis by gas chromate-graph. Forty isolates of bacteria and forty-six isolates of fungi were obtained. It was found that the total population of microorganisms decreased during the first week after application. Accordingly, the amount of residues detected in soil reached the maximum quantity (1774.08 ppb and 112.3 ppb of detected Atrazine and Ametryn, respectively) Half life of atrazine and ametryn in these soil samples were 35 and 6 days, respectively. The isolated soil microorganism that showed antagonistic effects to Fusarium moniliforme, the causal agent of root and foot rot of sugarcane also studied for residual toxicity under laboratory under laboratory condition. The result showed that atrazine and ametryn gave higher inhibitory effect on growth than paraquat.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 022, Issue 5, Jan 88 - Dec 88, Page 54 - 66 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Insecticide Dieldrin and Herbicide 2} 4-D on Soil Microorganism Activities )

ผู้เขียน:Imgสุชาติ สุนทรพันธ์, Imgนายนิรันดร์ สิงหบุตรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ยาฆ่าแมลง หรือ ยาฆ่าวัชพืชเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตของพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ยานี้จะถูกชะล้างจากใบหรือลำต้นลงไปสะสมอยู่ในดิน การสะสมของยาดังกล่าวอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน ที่มีประโยชน์ในแง่ของความอุดมสมบูรณ์ของดิน ยาที่สะสมอยู่นี้มีทางที่จะสลายตัวสูญหายไปจากดินได้โดยปฏิกิริยาทั้งทางเคมีและทางชีววิทยาความคงทนของยาที่จะสะสมอยู่ในดินได้นาน มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณ ของจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการสลายตัวของยาชนิดนั้นๆ และผลการสลายตัวนี้จะเกิดผลดีและผลเสียต่อปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 009, Issue 1, Jan 75 - Jun 75, Page 46 - 54 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A 'rare biosphere' microorganism contributes to sulfate reduction in a peatland

ผู้แต่ง:ImgPester, M., ImgBittner, N., ImgDr.PINSURANG DEEVONG, Assistant Professor, ImgWagner, M., ImgLoy, A.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การโคลนยีนอะมิโนไซโคลโพรเพนคาร์บอกซิเลตดีอะมิเนส จากจุลินทรีย์ในดิน

ผู้เขียน:Imgธีระชัย ธนานันต์

ประธานกรรมการ:Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การทดสอบวิธีประยุกต์ใช้น้ำหอมระเหยในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในดิน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช

หัวเรื่อง:การทดสอบวิธีการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในดิน

Img

Researcher

ดร. ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Bacterial Diversity, Bacterial Genetec, Environmental Microbiology

Resume

Img

Researcher

ดร. ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Microbial Enzyme, Enzyme Technology, soil microorganism

Resume

Img

Researcher

ดร. กนกกร สินมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดจำแนกเชื้อแอคติโนมัยสีทและนำไปใช้ประโยชน์, การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ , การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์และการแสดงออก, ความหลากหลายของจุลินทรีย์

Resume

Img

Researcher

ดร. รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Fungal Taxonomy and Moiecular Biology, Diversity of Plant Pathogenic Fungi, Postharvest Eiseases Plant Pathogenic Fungi

Resume

Img

Researcher

ดร. ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจ การกำเนิดและการจำแนกดิน, การกักเก็บคาร์บอนในดิน, คุณภาพดินเพื่อคุณภาพอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสกัดสารจากพืช และการทำสารให้บริสุทธิ์, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

Resume