Search Result of "soil carbon sequestration"

About 38 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินบัญชีคาร์บอนและการกักเก็บคาร์บอนในดินของนาข้าวที่ปลูกตามแนวทางเกษตรเคมีและอินทรีย์ร่วมกับการจัดการน้ำ

ผู้เขียน:Imgธาริณี เผ่าสีหา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, Imgภัทรา เพ่งธรรมกีรติ

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

CARBON BUDGET AND SEQUESTRATION POTENTIAL IN A SANDY SOIL TREATED WITH COMPOST

ผู้แต่ง:ImgJaiarree, S, ImgChidthaisong, A, ImgDr.Nipon Tangtham, Professor, ImgPolprasert, C, ImgDr.Ed Sarobol, Associate Professor, ImgTyler, SC,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

หัวเรื่อง:การประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนในดินของนาข้าวที่ปลูกตามแนวทางเกษตรเคมีและอินทรีย์ร่วมกับการจัดการน้ำ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ผลของระบบการไถพรวนร่วมกับการใส่อินทรียวัตถุในดินต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการกักเก็บคาร์บอนในดินของการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 80

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินตามหลักการของการผลิตทางเกษตรดีที่เหมาะสม การผลิตเกษตรอินทรีย์ และการจัดการน้ำ ในพื้นที่ปลูกข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. นวรัตน์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img

งานวิจัย

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในดินบริเวณป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรสริน มังกะโรทัย

แหล่งทุน:หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12