Search Result of "soil amendment"

About 86 results
Img

การประชุมวิชาการ

Oil Palm Ash as a Soil Amendment

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Chemical Properties, Arsenic Distribution and Remediation in Leonardite from Mae Moh Mine, Thailand, for Possible Use as Soil Amendment

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาถ่านชีวภาพที่อุดมไปด้วยไนโตรเจนเพื่อใช้เป็นสารบำรุงดินสำหรับดินทราย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รมิดา รัตนคาม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าของ leonardite โดยการผลิตเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (3)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Evaluation of Azadirachta indica as a Soil Amendment for Controlling Bacterial Wilt of Tomato

ผู้แต่ง:ImgDr.Chalida Leksomboon, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และการใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและการจัดการโรคพืชสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, Imgนายอดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

12345