Search Result of "social skills"

About 26 results
Img
Img

งานวิจัย

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทักษะทางสังคมสำหรับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนวัดลาดพร้าว (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โรงเรียนวัดลาดพร้าว และ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติต่อการเป็นผู้สูงอายุ การดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม และความผาสุกในชีวิตของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เขียน:Imgนนทรีย์ วงษ์วิจารณ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเชื่ออำนาจในตน การเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง ทักษะทางสังคม และสัมพันธภาพเพื่อการช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้เขียน:Imgวรัตถ์นันท์ ศรีวิเศษ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียนออทิสติกที่มีความสามารถสูง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกิจกรรมดนตรีที่มีต่อทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกระดับปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgรุจิพัชญ์ อภิพัฒน์กิตติกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอรชร ชัยชาญ

ประธานกรรมการ:Imgนางสุปรีดา ญาณภิรัต, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12