Search Result of "social networking websites"

About 6 results
Img

งานวิจัย

ผลการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

มายาชนชั้นกลางไทยในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Natthanai Prasannam, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. วรพรรณ เรืองผกา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชี

Resume

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:มายาชนชั้นกลางไทยในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม