Search Result of "social media influencer"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว วราภรณ์ ด่านศิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:ความผูกพันของลูกค้า

Resume

Img

Researcher

นาย ทัชชกร สัมมะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การจัดการตลาด ธุรกิจ โฆษณา IMC, การจัดซื้อ, การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Resume