Search Result of "snack food"

About 46 results
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์อาหารจากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปเนื้อปลา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาอาหารว่างจากแป้งข้าวกล้องงอกและแป้งฟักทองโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Functional Snack Food)

ผู้เขียน:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, ImgPracha Boonyasirikool, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, ImgThongchai Suwansichon, Imgอโนชา สุขสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The direct-expanded functional snack food could be produced using a formula being composed of 70% corn grit, 10.5% soy protein isolate, 4% full-fat soy flour, 10% inactivated full-fat rice bran, seasoning with barbecue flavor, as well as vitamins and iodine added to be accepted by the consumer test (120 persons) at the 7- point level of medium-like (9-point hedonic scale). The products showed 2.88 expansion ratio, 0.16 g/cm3 density, 73.96 newton hardness and 1.23 crispiness (Df). The chemical compositions showed that the barbecue flavor functional snack food contained 15.78% protein, 14.07% fat, 4.49% ash, 2.02% crude fiber and 5.86% dietary fiber. The nutritive values of this product calculated at 30 g/serving as Recommended Daily Intake (RDI) were 9.46% protein, 7.03% dietary fiber, 278.67% vitamin B1, 188.82% vitamin B2 and 31.4% iodine. The shelf-life stability was determined by packing the products in 2 types of packaging: thin and thick metalized polyethylene terephthalate (metalized PET), then stored at varied temperature (35?C and 55?C) for 8 weeks. The results showed that the high temperature (55?C) caused the physical properties, texture and taste-panel acceptance change more than the other. Thin metalized PET was the most suitable packaging to keep products within 8 weeks at 35?C. Moisture content (3.72 to 4.87%) and aw (0.25 to 0.32) were slightly increased. Thiobarbituric acid increased (0.20 to 3.24 mg/1000g). Hardness was not significantly different (P > 0.05) (84.52 to 90.65 newton), whereas Df slightly decreased (1.24 to 1.13). The chemical compositions of 8-week snack stored at 35?C as dry basis showed no significantly different values for protein (16.06%) and crude fiber (1.51%) from the control samples but had some different values for fat (9.81%), ash (4.11%) carbohydrate (68.51%) and dietary fiber (8.35%). The taste panel accepted the product similar to normal in the range of acceptance (score 8-9).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 036, Issue 1, Jan 02 - Mar 02, Page 44 - 54 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Nutrient Contents of Commercial Snack Food Products)

ผู้เขียน:Imgเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล, Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Analytical study of chemical composition in snack food was investigated. Six types of snack foods as potatoes, seasoning-flour, corn, squid, fishsnacks and crispy peas and beans, including 63 brands, from local retail markets were analysed for chemical composition, sodium and monosodium glutamate (MSG) contents. There were 2.44-11.06 g/100 g of protein and 7.06-36.65 g/100 g of fat in products of potatoes, seasoning-flour and corn. Roasted squid and fish products had higher protein and lesser fat contents than crispy peas and beans (21.18-64.78 versus 14.48-20.36 g/100 g and 0.26-2.92 versus 7.89-39.41 g/100 g). Most of the snack foods contained energy ranged from 399.10-555.89 Kcal., whereas squid and fish products had less than 355 Kcal. The sodium contents in potatoes, seasoning flour, corn and crispy peas and beans products ranging from 195.9-1,126.8 mg/100 g and MSG were less than 1.58 percent. Squid and fish products had the highest contents of sodium (1,658.4-2,797.5 mg/100 g) and contained MSG less than 3.24 g/100 g.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 033, Issue 2, Apr 99 - Jun 99, Page 270 - 276 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างไทยสำหรับเด็กวัยเรียน

ผู้เขียน:Imgปัญญรัศม์ ลือขจร

ประธานกรรมการ:Imgอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

กรรมการร่วม:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Development of Corngrit-Broken Rice Based Snack Food by Extrusion Cooking)

ผู้เขียน:ImgPracha Boonyasirikool, ImgChulaluk Charunuch

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Six formulas of corn-based snack were formulated with various ratios of corngrit : calcium carbonate (CaCO3) : soybean oil. Extrusion processes were conducted by feeding each formula into an extruder at 444 g/min feed rate, employing 300 rpm. Moisture content of the raw materials were adjusted to 16.0?0.5%, with melt temperature of 156–158?C. The product samples exhibiting best physical properties composed of 93 % corn grit, 1 % CaCO3 2 % soybean oil, 3 % sugar and 1 % vitamins and minerals mixtures, which was coded as C6 and exhibited an expansion ratio (E.R.) of 3.90, bulk density (B.D) 70 g/L and compression force (C.F) 69.2 N. However, C6 corngrit based snack samples possessed the characteristics of overexpanded, crisp friable mouthfeel, orange – yellowish in color and lack of corn odor. Therefore, further developing of C6, subsequently renamed as CR?0 was undertaken by substituting 10 – 80 % of corn grit with broken rice, resulted in 17 formulas. The corngrit-broken rice snacks were examined for physical properties and then coated with chicken flavor prior to subject to sensory evaluation. Extruded samples produced from 50% of broken rice substitution (CR?5) was detected to decrease E.R value (3.70) and increase B.D (76.60 g/L) and C.F (96.5 N.) compared to those samples of CR?0. Among 17 formulas, CR?5 gained the highest scores in flavor and texture preference with the overall acceptability of 7.05, 7.05 and 7.15 (9–point hedonic scale) respectively, which were significantly different at P ? 0.05. However, color was not significantly different at P ? 0.05 as compared to CR?0.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 034, Issue 2, Apr 00 - Jun 00, Page 279 - 288 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาง สิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาหารและโภชนาการ, การแปรรูปอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากแป้งปลายข้าวหอมมะลิผสมแป้งมันเทศและงาดำป่น

ผู้เขียน:Imgสัมพันธ์ รอดศรี

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวชนิดา ปโชติการ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Functional Properties of Cereal and Legume Based Extruded Snack Food Fortified with By-Products from Herbs and Vegetables

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:Functional Properties of Cereal and Legume Based Extruded Snack Food Fortified with By-Products from Herbs and Vegetables

123