Search Result of "service users"

About 7 results
Img

งานวิจัย

ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย ภาควิชานิทเศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว พิมลวรรณ กฤษณพันธุ์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บรรณารักษ์

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgธนู ฮวบประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection