Search Result of "serology"

About 32 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาวิธีการชันสูตรโรคทอราทางซีรั่มวิทยาในกุ้งทะเล (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Prediction of Hog Cholera and Aujeszky's disease Antibody Status of Sows by Using Piglet Serology )

ผู้เขียน:ImgPornchai Chamnanpood, ImgChanpen Chamnanpod, ImgCameron AR

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 012, Issue 2, May 02 - Aug 02, Page 8 - 15 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Morphology Serology of Cymbidium Mosaic Virus in Thailand)

ผู้เขียน:ImgPranee Korpraditskul, Imgนายธีระ สูตะบุตร, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

กล้วยไม้ในสกุลหวายไทยเฉพาะหวายปอมปาดัวร์หรือที่เรียกกันว่าหวายมาดาม เป็นกล้วยไม้ที่ใช้เป็นไม้ตัดดอก ทำรายได้ให้แก่ประเทศไทยปีละกว่า 20 ล้านบาท cymbidium mosaic virus (CyMV) ทำให้หวายลูกผสมต่าง ๆ เกิดอาการใบด่าง ยอดบิดและช่อสั้นมีขนาดดอกเล็กสีซีด CuMV เป็นไวรัสที่ระบาดกว้างขวางมากและทำความเสียหายกับกล้วยไม้แทบทุกชนิด (6) แต่ไวรัสชนิดนี้ยังไม่เคยมีรายงานว่า ทำให้เกิดโรคกับหลายลูกผสม 3 ชนิด มีปลูกมากในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ Dendrobuim Pompadour, Dendorbium Caesar และ Dendrobium Indonesia คุณสมบัติของไวรัสชนิดนี้ ในประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานมาก่อน การศึกษานี้ เป็นการศึกษาคุณสมบัติบางประการของไวรัสชนิดนี้ เพื่อยืนยันชนิดของไวรัส และเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของไวรัส ชนิดเดียวกันนี้กับของประเทศอื่น ๆ

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 008, Issue 2, Jul 74 - Dec 74, Page 85 - 92 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาวิธีการชันสูตรโรคทอราทางซีรั่มวิทยาในกุ้งทะเล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางสัตว์แพทย์ ครั้งที่ 24 และการประชุมวิชาการบำบัดดรคสัตว์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2541

หัวเรื่อง:การสำรวจแอนติบอดีต่อโรค Feline calicivirus ในแมวจรจัดในเขตกรุงเทพฯและนครปฐม โดยวิธี Serum neutralization test

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:เซรุ่มวิทยาและความรุนแรงของเชื้อ Xanthomonas campestris pv. manihotis สายพันธุ์ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Serological relationship among 13 strains of Xanthomonas campestris pv. manihotis (Xcm) in Thailand was determined by four serological methods of Ouchterlony double diffusion test (ODD), indirect immunofluorescent staining (IF), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and dot-immunobinding assay (DIBA) using antiserum to membrane protein complex (MPC) of Xcm strain CBa. All 13 strains of Xcm were not serologically different by the four tested methods. For specificity of MPC antiserum, ODD test was highly specific to Xcm stains and no cross-reaction with 16 other bacteria. However, IF, ELISA and DIBA methods were not distinguished Xcm strains from X. campestris pv. citri. Although IF test was the most sensitive method since it could detect Xcm at 10 superscript 2 cfu/ml, however DIBA was considered the most suitable method of detection because it was simple, rapid and required inexpensive equipment. Study on virulence of 13 strains of Xcm on cassava var. Rayong 1 demonstrated variable disease reactions that can be categorized into three groups of high, medium and low virulent strain. There was no correlation between virulence and source (geographical distribution) of pathogen.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 026, Issue 4, Oct 92 - Dec 92, Page 357 - 366 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นางสาว ธรรมาพร พิจิตราศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์, พยาธิวิทยาคลินิคทางสัตวแพทย์

Resume

Img

Researcher

นาย สมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

ดร. ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Swine Reproduction, Pig medicine

Resume

Img

Researcher

นาง สุวรรณา กลัดพันธุ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Serology, ซีรัมวิทยาและการวิเคราะห์สารพิษ

Resume

Img

Researcher

ดร. นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

Resume

12