Search Result of "seismic refraction"

About 6 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด และบริษัท พี บี เอเชีย จำกัด

หัวเรื่อง:งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธี Seismic Refraction โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สาย กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ในแนวเส้นทางจากภาชี-นครราชสีมา-หนองคาย และแนวเส้นทางจากแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมดยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการทดสอบและทำการสำรวจทางธรณีวิทยาด้วยวิธีการวัดคลื่นสั่นสะเทือนแบบหักเห (seismic Refraction Serveys)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์, แหล่งแร่, น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน, ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม, (ภัยพิบัติทางธรรมชาติ), พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม

Resume