Search Result of "seed transmission"

About 29 results
Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดทางเมล็ดของเชื้อไวรอยด์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางษมาภร สิงหพันธุ์, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัทเอกชน

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Seed Transmission and Epidemics of Colletotrichum lindemuthianum in the Major Common Bean

ผู้แต่ง:ImgDr.Somsiri Sangchote, Associate Professor, ImgMohammed Yesuf,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Fungi associated with field pea seeds from Ethiopia and seed transmission of Ascochyta pinodes

ผู้แต่ง:ImgGorfu, D, ImgDr.Somsiri Sangchote, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Pollen and seed transmission of Columnea latent viroid in eggplants (2019)

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanungnit Reanwarakorn, Associate Professor, ImgMrs.Samabhorn Sinhabandhu, Lecturer,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Seed Transmission and Epidemics of Colletotrichum lindemuthianum in the Major Common Bean Growing Areas of Ethiopia)

ผู้เขียน:ImgMohammed YESUF, Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The seed-borne nature, mechanism of transmission and disease development of Colletotrichum lindemuthianum in the field was studied in three major common bean growing areas including Arssinegelle, Ambo and Bako in Ethiopia. The relationship between level of seed infection by Colletotrichum lindemuthianum, and its transmission to the seedlings in the field and greenhouse was studied. Multiple regression analysis showed positive and linear relationship with high coefficient of determination (R2 =0. 98, 0.91, 0.86) between seed infection and early seedling infection at Bako, Ambo and Arssinegelle respectively. During germination of the infected seeds, the pathogen was transferred from seed coat, by colonizing the cotyledons, radicle and plumule of the emerging seeds. Pre- and postemergence seedling mortalities were very common both in the field and greenhouse. Sporulation of C. lindemuthianum from acervuli was observed on the cotyledons of un-germinated seed. Moreover, sporulation of C. lindemuthianum on the growing seedling was common at Bako and Ambo where there was frequent rainfall during the crop season. Anthracnose inoculum in the field transferred to the young pods, consequently enabled the pathogen to grow through the entire pod surface, showing sunken anthracnose lesions, and infected the seed coats of the newly formed seed. Seedling infection and disease epidemic in the field varied between different bean growing locations. Seed infection by C. lindemuthianum played the major role as the main source of primary inoculum of bean anthracnose and further disease epidemic in the field.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 039, Issue 1, Jan 05 - Mar 05, Page 34 - 45 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Seed Transmission of Sclerospora sorghi (Weston & Uppal) the Downy Mildew of Corn in Thailand )

ผู้เขียน:ImgTharmmasak Sommartaya, Imgนายอุดม ภู่พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgSiriphong Intrama, ImgB.L. Renfro

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

โรคราน้ำค้างของข้าวโพดในประเทศไทย เกิดจากเชื้อรา Selerospora sorghi Weston & Uppal โรคนี้พบระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2510 ในท้องที่จังหวัดนครสสรรค์ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดใหญ่แห่งหนึ่ง และพบว่ามีการระบาดมากขึ้นทุกปีจนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวโพดถึง 24 จังหวัดด้วยกัน (11) เนื่องจากโรคนี้เป็นปัญหาสำคัญในการผลิตข้าวโพดของประเทศ คือสามารถลดผลผลิตในแปลงข้าวโพดที่เป็นโรคของกสิกรได้ถึง 88.5 เปอร์เซ็นต์ (11) และโรคนี้ไม่สามารถป้องกันกำจัดโดยกสรใช้สารเคมีใดๆ (14) ดังนั้นจึงได้มีการศึกษา และพยายามที่จะป้องกันกำจัดโรคให้ได้ผลโดยวิธีทางโรคพืชวิทยา คือการดำรงชีพตลอดจนชีพจักรของเชื้อ สภาพการณ์อยู่ข้ามฤดูที่สามารถทำให้เกิดโรคระบาดในฤดูปลูกต่อมา ซึ่ง อุดม ภู่-พิพัฒน์ และคณะ (11) ค้นพบว่ามีอยู่หลายกรณีด้วยกัน เช่น ในปี พ.ศ. 2516 พบว่าข้าวฟ่างหลายสายพันธุ์ ซึ่งปลูกที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เป็นโรคราน้ำค้าง บนใบที่เป็นโรคจะแห้ง และแตกออกตามเส้นใบ มี conidia เกิดขึ้นด้วย (11)

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 009, Issue 1, Jan 75 - Jun 75, Page 12 - 25 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเชื้อผ่านทางเมล็ดของเชื้อรา Alternaria zinniae สาเหตุโรคใบจุดบนบานชื่น

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Seed Transmission of Alternaria zinniae Pape, Causing Leaf Spot in Zinnia

ผู้เขียน:Imgวนิดา สีหาไชย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เนตรนภิส เขียวขำ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Seed Transmission of Colletotrichum capsici on Pepper (Capsicum spp.))

ผู้เขียน:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายไพโรจน์ จ๋วงพานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Histopathological studies on seed transmission of Colletotrichum capsici on pepper indicated that thefungus had two pathwaysof invasion. First, the fungal mycelium in the inner surface of diseased fruit invaded seed through the seed coat and colonized in the outer layer of endosperm. Second, the fungus infected the remnant of placenta, entered through the openning of testa and established itself in this area, or invaded the outer layer of endosperm. The fungus was found in the seedcoat by using the blotter and agar methods. The results from plating of various parts dissected from infected seed supported the above observation. In seeding testusing soil, the fungus caused root rot of seedings and readily spread to healthy ones.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 018, Issue 1, Jan 84 - Apr 84, Page 7 - 13 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาเชื้อ และการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Campylobacter ในฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ในภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเชื้อผ่านทางเมล็ดของเชื้อรา Alternaria zinniae สาเหตุโรคใบจุดบนบานชื่น

Img
Img

งานวิจัย

โรคที่เกิดจากเชื้อโพสไพไวรอยด์ในพริก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Development of the New Methods for Ecological Study of Soybean Bacterial Pustule : An Artificial Inoculation Method of Soybean Seed with Xanthomonas campestris pv. glycines

ผู้เขียน:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, ImgKhanitha Khandej

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

An attempt was made to develop the artificial inoculation method of seed transmission experiments. Injection of Xanthomonas campestris pv. glycines through seed mycopyle at 103 and 105 cfu/seed gave 100% seed transmission with no effect on seed germination. When seeds derived from artificially inoculated soybean plants were used, the rate of seed transmission was dependent on the disease severity of parent plants. Seed transmission ratio was higher with seeds taken from plants inoculated 3 times than those inoculated 2 and 1 times respectively. The administration of the vacuum pump (20 lb/inch2) for 10, 20 and 30 min after soaking seeds in bacterial suspenssion at 106 cfu/ml revealed no difference in percent seed transmission. Furthermore, this method significantly reduced seed germination.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 032, Issue 1, Jan 98 - Mar 98, Page 84 - 89 |  PDF |  Page 

Img
12