Search Result of "seed deterioration"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของความชื้นภายในเมล็ดพันธุ์ ความเข้มข้นของออกซิเจนและอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่มีต่อการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด พันธุ์เชียงใหม่ 1

ผู้เขียน:Imgวิริยา กิตติวัชนะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:ผลของการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่มีต่อความงอกในสภาพไร่

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพื่อป้องกันโรคราและแมลงในการเก็บรักษาและในแปลงปลูก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:ผลของการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่มีต่อความงอกในสภาพไร่

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ในแปลงปลูก ของถั่วเหลืองบางพันธุ์ และผลของวิธีการลด ความชื้นต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์

ผู้เขียน:Imgบงกช สงวนสัตย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจวงจันทร์ ดวงพัตรา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Germinability and storability of pre-germinated rice (Oryza sativa L.) seeds

ผู้แต่ง:ImgTonthong, Yanika, ImgDr.Wanchai Chanprasert, Associate Professor, ImgDr.Jutamas Romkaew, ImgDr.Pichittra Kaewsorn, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่ และศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ทัศนัย ชัยเพ็ชร

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ , การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชผักเขตร้อน

Resume

Img

Researcher

นาง สำราญ ศรีชมพร

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:คุณภาพการแตกของข้าวโพดคั่ว

Resume

Img

Researcher

นาย ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:Seed Science and Technology

Resume

12