Search Result of "seafood trade"

About 4 results
Img

Researcher

นาย ภาสกร ธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เขตการค้าเสรี อาเซียน ความมั่นคงทางอาหาร ปาล์มน้ำมัน

Resume

Img

Researcher

ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นโยบายเกษตรและอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. อรชส นภสินธุวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Economics of Biotechnology, Agricultural Production Economics, Agricultural Policy

Resume

Img

Researcher

ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ม, เศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Resume