Search Result of "sausage"

About 178 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเนื้อสัมผัสของปลอกไส้กรอกที่ทำมาจากไส้โคและไส้กรอกหลังการทำสุก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนฤมล มงคลสุจริตกุล

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

คุณภาพของไส้กรอกเปรี้ยวที่ผลิตจากเนื้อโค (2010)

ผู้แต่ง:ImgMr.wirat sumon,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

คุณภาพของหม้ำที่ผลิตจากเนื้อโค (2009)

ผู้แต่ง:ImgMr.wirat sumon, ImgMrs.Nattayaporn Sumon,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเคลือบสารสกัดสมุนไพรบนไส้บรรจุไส้กรอกเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาไส้กรอกเพื่อสุขภาพที่มีไขมันดีจากถั่วดาวอินคา (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพสธร ผ่องแผ้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, Imgดร.ธิดารัตน์ พันโท

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img

งานวิจัย

ผลการใช้สีน้ำครั่งทดแทนส่วนผสมโซเดียมไนไตรท์ในกุนเชียง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิรัตน์ สุมน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ, Imgนางณัฏยาพร สุมน

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
123456789