Search Result of "sandwich spread"

About 14 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Development of Soy Milk Sandwich Spread

ผู้แต่ง:ImgDr.Waraporn Prasert, ImgMs.Ngamjit Lowithun, ImgMrs.Urai Phawsungthong,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองใส่โปรตีนเกษตร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ดีเด่น อันดับ 1 (2010)

ผลงาน:การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ

นักวิจัย: Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

Doner:การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8

Img

ที่มา:วารสารวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดลดไขมันจากน้ำนมถั่วเหลือง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์แซนด์วิชสเปรดผสมถั่วเมล็ดแห้ง

ผู้เขียน:Imgประเสริฐ รัตนะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ

Img

Researcher

นาง อุไร เผ่าสังข์ทอง

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองใส่โปรตีนเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

Img

Researcher

นางสาว งามจิตร โล่วิทูร

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปด้วยความร้อน (อาหารบรรจุกระป๋อง, ขวดแก้ว และรีทอร์ทเพาช์), กระบวนการแช่เย็นเยือกแข็งผักและผลไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ ประเสริฐ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การทดสอบทางกายภาพและเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์จากแป้งหรือสตาร์ช( Product-process Development ), Extrusion Process, Nano-emulsification using low-energy method

Resume