Search Result of "ruminal fermentation"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Nutritional evaluation and in vitro ruminal fermentation of Sorghum cultivars

ผู้แต่ง:ImgDr.Jiraporn Chaugool, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Comparison of ruminal fermentation characteristics and microbial population in swamp buffalo and cattle

ผู้แต่ง:ImgChanthakhoun, V., ImgWanapat, M., ImgDr.Phongthorn Kongmun, Assistant Professor, ImgCherdthong, A.,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:ผลของโซเดียมไบคาร์บอเนตและเยื่อใยที่มีประสิทธิภาพในสูตรอาหารที่มีเปลือกมันสำปะหลังหมักในระดับสูง ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ขุน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสิทธิพร บุรณนัฏ

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

12