Search Result of "rubber tree"

About 131 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

CO2 and water fluxes over a rubber tree ecosystem

ผู้แต่ง:ImgDr.Poonpipope Kasemsap, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สภาวะน้ำในต้นยางพารา (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและทดสอบเครื่องถอนต้นกล้ายางพารา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดและน้ำยางข้นโดยการวัดที่ต้นยางพาราโดยตรงด้วยวิธีไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี (2010)

หัวหน้าโครงการ:รองศาสตราจารย์ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgรองศาสตราจารย์ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ดัชนีสเปคตรัม นวัตกรรมสำหรับประเมินการเก็บกักคาร์บอนของแปลงยางพาราในประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img
Img

งานวิจัย

(ไม่จัดสรร) การออกแบบและทดสอบเครื่องถอนต้นกล้ายางพารา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
1234567