Search Result of "rubber farming"

About 12 results
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Determinants of Adoption of Crop Diversification by Smallholder Rubber Producers in Southern Thailand: Implications on Natural Resource Conservation)

ผู้เขียน:Imgอรอนงค์ ลองพิชัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

There is little empirical evidence regarding the local and internal drivers of diversification in rubber farming systems and crop diversification affecting the decisions of households in undertaking resource conservation measures. This study aimed to analyze the determinants of crop diversification and their effect on natural resource conservation. Primary data were collected from 200 farm households using a structured questionnaire. Descriptive statistics, logistic regression, and multiple regression were used to analyze the data. The results indicated that 70 percent of the sampled farmers have diversified their farming systems. Logistic regression analysis indicated a significant influence of several factors on the adoption of crop diversification by farmers: lack of water, attendance at agricultural training, rubber price fluctuations, savings, and schooling period. Multiple regression analysis, performed to explore the impact of crop diversification on natural resource conservation at the farm household level, revealed that diversified farming systems have a positive influence on natural resource conservation practices along with the other significant influencing factors of: attendance at agricultural training, schooling period, lack of water, and poor soil fertility. This study has practical implications for the present and future of crop diversification and natural resource conservation promotion in rubber farming systems.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 034, Issue 2, May 13 - Aug 13, Page 370 - 382 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

Sustainable Agribusiness Model for Poverty Reduction in Thai Small-scale Rubber Farmers (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์, Imgดร.โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์, Imgน.ส.นรารัตน์ รัตนมณี, Imgน.ส.พิม พินิจจิตรสมุทร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว ณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Agricultural Marketing , Producer & Consumer Behaviour, Agriibusiness

Resume

Img

Researcher

ดร. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์พลังงาน เศรษฐศาสตร์การจัดการ ทุนมนุษย์

Resume

Img

Researcher

ดร. โสภณ แย้มกลิ่น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Agribusiness, ธุรกิจเกษตร, Value Creation, Design Thinking, Business Model Innovation, Business Model Canvas, Innovation, Customer Insight, Value Proposition Design, Reinvent Business

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนทำสวนยางพาราพันธุ์ RRIM 600 กับพันธุ์ GT 1 ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ผู้เขียน:Imgเพ็ญทิพย์ เพชรเขียว

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Diversification of Smallholding Rubber Agroforestry System (SRAS) Thailand)

ผู้เขียน:ImgBuncha Somboonsuke, ImgPrawat Wetayaprasit, ImgParinya Chernchom, Imgกนกพร ภาชีรัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The rubber agroforestry system is an alternative agriculture practice for rubber smallholders to enhance the ecological integrity and crop diversity. The data collection for the study of diversification of smallholding rubber agroforestry system (SRAS) included 300 rubber farms of 21 systems in the south, east, and northeast of Thailand. The project results revealed that there are a multitude of 21 rubber farming systems in Thailand. These systems can be classified into three main types: (1) the intercropping rubber-food crop system, growing short-lived plants, for example, pineapple, chili, banana, rice, sweet potato, long bean and corn, for a rubber period, no longer than 36 months; (2) the rubber-fruit crop system, growing multicrop within the rubber area during the rubber productive period. The most common fruit crops that have been grown in Thailand are guava, gnetum, long kong, salacca, mangosteen, durian, and levistona, etc., and (3) the rubber-timber species system, normally yielding higher income to rubber smallholders since the sales of both rubber and wood products are at the same time and this is coupled with the presently high value of wood. The important timber varieties in the rubber area are neem and teak. As for profitability of Smallholding Rubber Agro forestry System (SRAS), it was noted that pineapple, chili, salacca, and gnetum are highly profitable. However, in the rubber-pineapple system which yields the highest income, the cost of investment is the highest too, when compared to the rubber-gnetum system which requires minimal input and low cost of production and management. The main conditions for decision-making in the rubber intercropping system are as follows: (1) farm household labor requirement, (2) knowledge and experience, (3) extension and policy implication, (4) marketing opportunity, (5) consistent capability of local communities, and (6) land topography and sustainability. For SRAS development strategy in the southern Thailand, improvement should be made on pricing and marketing of agroforestry products, appropriate technology for higher productivity, greater farm efficiency and risk reduction at farm level, and more synchronized co-ordination among stakeholder agencies at the regional level.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 032, Issue 2, May 11 - Aug 11, Page 327 - 339 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา ในตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgดวงกมล ทองนุ่ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เปรียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนระหว่างการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgจรินทร์ศรี ธรณนพเก้า

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนทำสวนยางพาราขนาดเล็กและขนาดกลางที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgปาริชาติ วงศ์สรรค์

ประธานกรรมการ:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนระหว่างการปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา ในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ผู้เขียน:Imgนัยนา หลงสะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)