Search Result of "roundhouse kick"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

แรงตึงในเอ็นไขว้หน้าจากการทำ roundhouse kick (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Siriporn Sasimontonkul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

Researcher

ดร. สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาที่สนใจ:ชีวกลศาสตร์, วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันโรค, พัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพและกีฬา

Resume