Search Result of "root induction"

About 27 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลของออกซินต่อการชักนำให้เกิดรากของแบล็กเบอรี่ในสภาพปลอดเชื้อ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกานดารัตน์ สิงห์เจริญ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ลำดับที่ 2 (2019)

ผลงาน:การชักนำให้เกิดยอดและรากของมะพลับเจ้าคุณ (Diospyros winitii) ในสภาพปลอดเชื้อ

นักวิจัย: Imgนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์ Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

Doner:องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มก., กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ผลของ BA ต่อการเพิ่มปริมาณยอด และผลของ IBA ต่อการชักนำรากของกวาวคำ

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การชักนำต้นขนุนไพศาลทักษิณที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ออกรากในสภาพ ex vitro

ผู้เขียน:Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, Imgดร.นงณพชร คุณากร, ImgAnocha Logroum

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The study on root induction of jackfruit ( The Paisarn Taksin ) plantlets derived from tissue culture, was conducted by cutting individual plantlets, about 2-3 cm long, in Murashige & Skoog solid medium containing 0.2 mg/l NAA and 15% v/v coconut water. These plantlets were transferred onto solid medium ( woody plant medium containing 10% ( v/v ) coconut water ), for a few weeks before transplanting into soil mixtures, compared to direct transplanting into soil mixture. The soil mixtures were consisted of sand : coconut husk : burned rice hull in various ratios for about 19 formula. The basal end of each plantlet was dipped into 5,000 mg/l IBA solution for 10 minutes. They were transplanted into those soil mixtures afterward, then incubated at 26 – 28oC, 2,000 lux light intensity under 16 hours photo period for 45 days. After a few weeks the jack fruit plantlets which had been directly transplanted into soil mixtures were found dead. But the plantlets cultured in vitro before transplanting into soil mixture, looked so healthy and they were rooted very well. At 31 days after transplanting, the most effective root induction was found when these plantlets were transplanted into the mixture of sand : coconut husk : burned rice hull at the ratio 2:2:1, which gave about 80 percents rooting plants. The plantlets which were transplanted into burned rice hull alone were rooted about 70 percent. When these plants were transferred to the greenhouse, they were very healthy, well grown and were able to survive.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 031, Issue 1, Jan 97 - Mar 97, Page 1 - 9 |  PDF |  Page 

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ผุสดี สุขพิบูลย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การจัดการสวนป่าไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน , การหมุนเวียนสารอาหารในสวนป่าเพื่อพลังงาน , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากแคลลัสพะยอม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การขยายพันธุ์มะพลับเจ้าคุณ (Diospyros winitii Fletch.) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นางสาว จันทร์วิภา รัตนอานันต์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, การปรับปรุงพันธุ์พืช, การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์

Resume

Img

Researcher

ดร. วิรงรอง ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วนวัฒน์/ฟาร์มไม้ป่าผสมผสาน/Ecological agroforestry models

Resume

Img

Researcher

ดร. ปัทมา ทองกอก

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, พัฒนาการและการเจริญเติบโตของพืช, การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

Resume

Img

Researcher

นาย เอกพงษ์ ธนะวัติ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาย พฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพของพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Plant Molecular Biology and Plant Tissue Culture

Resume

12