Search Result of "rice wine"

About 17 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Koji culture for rice wine production

ผู้แต่ง:ImgUtoomporn Kulanam, ImgSoisuda Pornpukdeewattana, ImgDr.Sumallika MORAKUL, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการซื้อและการดื่มตลอดจนความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสุราแช่สาโท ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgPornsak KONGARAYAWETCHAKUL

ประธานกรรมการ:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอมรทิพย์ วงศ์กัลยานุช

กรรมการวิชารอง:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีผลิตผงสปอร์เชื้อราในถุงพลาสติกเพื่อใช้ในการผลิตไวน์ข้าวไทย

ผู้เขียน:Imgชัยโย สกุลชีพ

ประธานกรรมการ:Imgพัชรี สุนทรนันท

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวสุนีย์ ภูริพันธุ์พิพัฒน์, Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสมุนไพร และเครื่องเทศต่อสารให้กลิ่นในไวน์ข้าว

ผู้เขียน:Imgสุหัทยา นำชัยสี่วัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สกว

หัวเรื่อง:การกรองใสสุราแช่ด้วยเครื่องกรองเมมเบรนไมโครฟิวเตรชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตไวน์ข้าวจากข้าวนาปรัง

ผู้เขียน:Imgสร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgนางลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากรรมวิธีการผลิตไวน์ข้าว

ผู้เขียน:Imgดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgนางลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สารให้กลิ่นในไวน์ข้าวที่หมักจากกล้าเชื้อบริสุทธิ์ Amylomyces sp. M2 และ Saccharomyces cerevisiae

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากข้าวสำหรับการผลิตไวน์ข้าวและ วิสกี้

ผู้เขียน:Imgสุนันทา วงศ์ปิยชน

ประธานกรรมการ:Imgนายทนง ภัครัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไวน์ข้าวโดยเชื้อรากลายพันธุ์สีขาว Monascus kaoliang KB20M1

ผู้เขียน:Imgสุพัฒน์ รัตนธนาวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Alcoholic fermentation, Bioenergy, Yeast Biotechnology

Resume

Img

Researcher

ดร. เกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร, เทคโนโลยีการหมัก

Resume

Img

Researcher

ดร. อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการอาหาร , การแปรรูปผักและผลไม้, การประกันคุณภาพอาหาร

Resume