Search Result of "rice straw"

About 304 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กระบวนการผลิตกระดาษฟางข้าวเพื่อดูดซับเอทิลีน (2007)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Properties of bamboo-rice straw-eucalyptus composite panels

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Poly(lactic acid)/Lignocellulosic Filler from Rice Straw Biocomposites

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากเส้นใยของฟ่างข้าวเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of Neutral Detergent Fiber from Rice Straw on Blood Metabolites and Productivity of Dairy Cows in the Tropics

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img

ที่มา:Effect of fermented by product and rice straw on milk yield and fatty acid composition in dairy cows

หัวเรื่อง:Effect of fermented by product and rice straw on milk yield and fatty acid composition in dairy cows

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...