Search Result of "rice processing)"

About 26 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การแปรรูปข้าวมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย (2019)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sirichai Songsermpong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ และการศึกษากระบวนการผลิตข้าวฮางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและโภชนาการ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์, Imgดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงไกร พัทยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รชา เทพษร, อาจารย์, Imgนางสาวพัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์, Imgดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปริญญารัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว

ผู้เขียน:Imgโรสริน อัคนิจ

ประธานกรรมการ:ImgThanit Duthpongsiriporn

กรรมการร่วม:Imgอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารเกษตร มช.

หัวเรื่อง:การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารเกษตร มช.

หัวเรื่อง:การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์ และการศึกษากระบวนการผลิตข้าวฮางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและโภชนาการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การสร้างเครื่องผลิตและการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเม่าเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว สยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลด้านอุตสาหกรรมอาหาร( Food Equipment ), กระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรมอาหาร( Food Processing )

Resume

Img

Researcher

ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการอบแห้ง, การให้ความร้อนแบบโอห์มมิค, เทคโนโลยีการแช่เยือกแข็ง

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจระบบอุตสาหกรรมแปรรูปเมล็ดข้าว

ผู้เขียน:Imgพรชัย หอมชื่น

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์และการศึกษากระบวนการผลิตข้าวฮางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและโภชนาการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์และการศึกษากระบวนการผลิตข้าวฮางเพื่อยกระดับความปลอดภัยและโภชนาการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
12