Search Result of "retrofit"

About 16 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Simulation of potential refrigerants for retrofit replacement

ผู้แต่ง:ImgDr.Rotchana Prapainop, Assistant Professor, ImgK O Suen,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Influence of heat transfer fluid conditions in a condenser on refrigerant performance comparison in retrofit (Part 1: condenser)

ผู้แต่ง:ImgDr.Rotchana Prapainop, Assistant Professor, ImgK O Suen,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Influence of heat transfer fluid conditions in an evaporator on refrigerant performance comparison in retrofit (Part 2: evaporator)

ผู้แต่ง:ImgDr.Rotchana Prapainop, Assistant Professor, ImgK O Suen,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of heated ethanol on retrofit single-hole gasoline injector performance

ผู้แต่ง:ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของหน้าต่างเชิงสถาปัตยกรรม เพื่อการประหยัดพลังงาน (2009)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.โจเซฟ เคดารี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgศ.ดร.โจเซฟ เคดารี

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก.

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวทางในการเลือกสารทำความเย็น (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgK O Suen

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559 (2018)

ผลงาน:Effects of heated ethanol on retrofit single-hole gasoline injector performance

นักวิจัย: Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนทั่วไป: โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวเรื่อง:การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของหน้าต่างเชิงสถาปัตยกรรม เพื่อการประหยัดพลังงาน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของหน้าต่างเชิงสถาปัตยกรรม เพื่อการประหยัดพลังงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของหน้าต่างเชิงสถาปัตยกรรม เพื่อการประหยัดพลังงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของหน้าต่างเชิงสถาปัตยกรรม เพื่อการประหยัดพลังงาน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบเงินอุดหนุนทั่วไป: โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวเรื่อง:การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของหน้าต่างเชิงสถาปัตยกรรม เพื่อการประหยัดพลังงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Refrigeration, Air Conditioning, Sustainable Energy, Solar Energy, Energy

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2555 (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวกนกพร แก้วประดิษฐ, Imgนางสาวจิตราภรณ์ นาคนิยม, Imgนางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ อุมะวรรณ, Imgนายกรวิชญ์ ตันตะราวงศา, Imgนายกฤตานนท์ แสงสุดใจ, Imgนายกิตติพงษ์ ชิณวงค์, Imgนายจตุพร ชลาสินธุ์, Imgนายเจษดา เปรมชื่น, Imgนายแดน ชีรนานนท์, Imgนายทรงยศ สินปรีดี, Imgนายทีฆทัศน์ ฉินธนะปทุมพร, Imgนายธนวัฒน์ รัตนวิริยางกูร, Imgนายนครินทร์ ตันปิติ, Imgนายนภดล หัสนัย, Imgนายปิติพร เอื้อธรรมมิตร, Imgนายปิยะ เพ็ชรบุญมี, Imgนายพิชิต พันธ์แตง, Imgนายพุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง, Imgนายพุทัชชา สุริยันต์, Imgนายภากร อรุณสิงครัตน์, Imgนายมโนชา อยู่เย็น, Imgนายรักชาติ เจตสิกทัต, Imgนายราชวิทย์ ประทุมโฉม, Imgนายศตวรรษ ภักดิ์ใส, Imgนายศักย์ศรณ์ สุภาษร, Imgนายศิวรักษ์ รินทรักษ์, Imgนายสุริยะ วิรัตน์เศรษฐสิน, Imgนายอภิสิทธิ์ บุญหมั่น, Imgนายอิสสรา ทิพย์รัตน์, Imgนาวาเอกพีรพงศ์ วนิชานันท์

แหล่งทุน:คณะิวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (4)