Search Result of "resistance training"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกด้วยแรงต้านและdkiเคลื่อนที่แนบเฉพาะเจาะจงที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อและความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาแบคมินตัน

ผู้เขียน:Imgชารี จันสุพรม

ประธานกรรมการ:ImgJakapong Khaothin

กรรมการร่วม:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกแรงต้านด้วยยางยืดแบบวงจรที่มีระยะเวลาพักฟื้นของการฝึกต่างกันที่มีต่อความอดทนของกล้ามเนื้อในผู้หญิงวัยทำงาน

ผู้เขียน:Imgสานิตย์ ณะพริ้ม

ประธานกรรมการ:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

กรรมการร่วม:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:การเสริมเวย์โปรตีนร่วมกับการฝึกด้วยแรงต้านที่มีต่อสัดส่วนของร่างกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในนักกีฬาวิลแชร์เรสซิ่ง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิธีฝึกด้วยแรงต้านที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการยืนกระโดดไกล

ผู้เขียน:Imgอารมย์ ตรีราช

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการฝึกความแข็งแรงของลำตัวร่วมกับการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความเร็วของการว่ายน้ำท่าครอว์ลระยะทาง 25 เมตร

ผู้เขียน:Imgณัฐวัฒน์ บุญประเวศ

ประธานกรรมการ:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการพัก การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ และการเดินบนลู่กลระหว่างเซต ที่มีต่อระดับกรดแลคติกในเลือดระหว่างการฝึกด้วยแรงต้าน

ผู้เขียน:Imgพรพล พิมพาพร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการฝึกด้วยแรงต้านที่มีต่อช่วงการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในผู้ป่วยหญิงที่มีภาวะข้อไหล่ติดแข็ง

ผู้เขียน:Imgสิริกมล นิลกำแหง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอัมพร รัตนภักดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาที่สนใจ:การฝึกด้วยน้ำหนัก และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาเทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ, การทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Isokinetic และการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

Resume

Img

Researcher

ดร. พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

Resume

Img

Researcher

ดร. นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (exercise and sports physiology), การสร้างแบบทดสอบและประเมินสมรรถนะของนักกีฬา (test construction and athlete performance assessment), วิทยาศาสตร์ของการฝึกซ้อมกีฬา (science of sports training), การประยุกต์สรีวิทยาในกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล (applied physiology of soccer and futsal), การวิเคราะห์เกมการแข่งขันและสมรรถนะทางการกีฬา (match performance analysis)

Resume