Search Result of "remote monitoring system"

About 12 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของเชิงลาะระบบส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายไร้สายเหมืองแม่เมาะ

Img

ที่มา:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการงานวิเคราะห์ คัดเลือก และจัดทำเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเขื่อนจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนของ กฟผ.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์, วงจรดิจิทัล

Resume

Img

Researcher

ดร. บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมปฐพี

Resume

Img

Researcher

ดร. ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมปฐพี Geotechnical Eng., วิศวกรรมโยธา, การบริหารโครงการ การบริหารงานก่อสร้าง

Resume

Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Construction Management Engineering, Automation in Construction, Geographic Information System

Resume