Search Result of "release kinetic"

About 8 results
Img

การประชุมวิชาการ

Nitrogen release kinetic from hydrogel fertilizer

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:Nitrogen release kinetic from hydrogel fertilizer

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว รุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์อาหาร, อาหารเพื่อผู้สูงอายุ

Resume

Img

Researcher

ดร. วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการบรรจุ

Resume