Search Result of "refugees"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คำว่า “ผู้ลี้ภัย” ในข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาเยอรมันและภาษาไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงศกร แจ่มจำรัส, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นาย พงศกร แจ่มจำรัส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์เยอรมัน

Resume