Search Result of "red kidney bean"

About 15 results
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Soaking Time and Cooking Time on Qualities of Red Kidney Bean Flour)

ผู้เขียน:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgนงสุดา บุนนาค

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Soaking time and cooking time of red kidney bean affected the reduction of raffinose and stachyose contents in its flour. Red kidney beans were soaked in distilled water for 6 and 12 h, and then cooked by steaming (30, 60, and 90 min) or boiled in pressure cooker (10 and 15 min). After extraction of raffinose and stachyose contents from flour made from soak-cooked beans, the results from HPLC showed an important decrease in oligosaccharides of soak-cooked beans. The highest decrease in raffinose and stachyose was to soak beans for 12 h and then boil in pressure cooker for 15 min which was 47% and 44%, respectively.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 035, Issue 4, Oct 01 - Dec 01, Page 409 - 415 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:The 12th ASEAN FOOD CONFERENCE 2011

หัวเรื่อง:Nutritional Qualities, Texture, Color and Acceptance of Kanomchan asInfluenced by Red Kidney Bean and Sucrose Addition

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ขบวนการเกิดโรคใบจุดเหลี่ยมของถั่วแดงหลวง (Phaseolus vulgaris L)

ผู้เขียน:ImgParichut Junplang, Imgนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์, ImgPairoj Jungbhanich

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The penetration of the fungus Phaeoisariopsis griseola (Sacc.) Ferraris was an indirect penetration. Within 48 hours after inoculation, the conidia on red kidney bean leaf surface germinated germ tube and formed appressorium at the penetrated through stomata. Infected hypha grew in substomatal cavity and expanded to reach mesophyll, parenchyma, palisade and epidermis cells. It later ramified extensively in intercellular space. Disease symptom firstly appeared in the form of pale yellowish spot ten days after inoculation and subswquent growth of infected hypha was intracellular. Hypha was aggregated to form stroma in substomatal cavity. Conidiophore was produced and emerged from stomata to produce conidia. Sporulation was completed within 4 days after disease symptom appeared.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 029, Issue 3, Jul 95 - Sep 95, Page 305 - 313 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงของการเกิดโรคใบจุดเหลี่ยมกับความเสียหาของผลผลิตถั่วแดงหลวงในสภาพไร่

ผู้เขียน:ImgParichut Junplang, Imgนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์, ImgPairoj Jungbhanich, Imgนายสุรพล อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The relationship between disease severity and yield lossses of 6 varieties of red kidney bean had been conducted both in rainny and dry season in the field. The results of statistical analysis revealed the existence of the negative correlation between disease severity and garonomic characters. It indicated that as the dissease severity 4 increased, height at maturity, day to maturity, number of pods per plant, number of diseasse-free pods per plant, number of seeds per pods of non infected and infected pods, 100 seeds weight and grain yield were decreased. The angular leaf spot disease reduced yield of red kidney beanin rainny season to 59.44, 88.84, 140.09 and 177.33 kg/rai and 44.56, 71.43, 84.87 and 100.13 kg/rai in dry season when the level of disease severity increased to 2, 3, 4 and 5 respectively. The results of this study suggested that the assessment of yield losses of red kidney bean due to angular leaf spot disease in rainny season can be estimated by linear regression ? = 466.07 - 42.53 x and ? = 375.59 - 24.02 x for dry season. (where ? is estimated gain yield and is the observation of disease rating based on percent of infected leaf area.)

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 3, Jul 94 - Sep 94, Page 355 - 363 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อถั่วแดง

ผู้เขียน:Imgนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, ImgVaraporn Rojanasiriwong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A procedure for regenerating plantlets through organogenesis from tissue culture of red kidney bean was attempted. Seeds of Mecosta cultivar were germinated on MS supplemented with 11.0 mg/l BA. Cotyledonary nodes were excised from 14 day-old-seedling and then cultured on MS to which 0.05, 0.5 and 1 mg/l IAA and NAA in combination with 1.0 and 5 mg/l kinetin and 1.0, 5.0 and 11 mg/l BA were added. Multiple shoot buds were produced only on MS + 0.5 mg/l IAA +11 mg/l BA; MS + 0.5 mg/l NAA + 5 mg/l BA and MS + 1 mg/l NAA +11 mg/l BA. For further shoot development and elongation, shoot buds were cultured on MS, L6 and RB1 containing 1.0 mg/l BA. The highest number of developed shoots were observed on MS while the RB1 yielded the poorest shoot development.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 025, Issue 3, Jul 91 - Sep 91, Page 292 - 298 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นางสาว ฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริการอาหารในภัตคารและโรงแรม( Food Services in Hotel and Restaurant ), การจัดการด้านอาหาร( Food Management ), การผลิตขนมไทย

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Cereal Products Development

Resume

Img

Researcher

ดร. วันเพ็ญ มีสมญา

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การประเมินคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีน ไขมัน ใยอาหารในหนู และคน, อาหารฮาลาล และการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล, (Nutrition in Protein Fat, Dietary Fiber, Halal Food)

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมบัติเชิงหน้าที่ของส่วนประกอบอาหาร, ผลิตภัณฑ์อาหารหมักและโภชนาการ, เคมีและคุณภาพของโปรตีนกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาถั่วแดงหลวงอัดเม็ดสำหรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

ผู้เขียน:Imgนงสุดา บุนนาค

ประธานกรรมการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวชนิดา ปโชติการ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดยอดจาก cotyledonary node ของถั่วแดงหลวง (Phaseolus vulgaris L.)

ผู้เขียน:Imgนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, ImgThongchai Tonguthaisri, Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, ImgSirichai Unsrisong, ImgNuchnart Jonglaekha, ImgSiripong Kumpai

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The experiments were carried out in order to compare three methods of multiple shoot formation and plantlet production in red kidney bean (Phaseolus vulgaris). All experiments utilized excised cotyledonary nodes from two week old seedlings which were germinated on the medium containing BA. The highest number of shoots were produced on the excised cotyledonary nodes which were cultured on the medium containing 5 mg/l BA and 0.05 mg/l NAA. Elongated shoots from each treatments were rooted on the rooting medium to produce the complete plantlets. It was observed that the highest number of complete plantlets were obtained from cotyledonary nodes which were cultured on the medium containing 0.05 mg/l BA, 0.005 mg/l NAA and 15% coconut milk. In treating bean seeds with the gamma-rays at 50 Gy before germinating them on the medium containing BA, the number of shoots on the excised cotyledonary nodes was slightly decreased while the number of complete plantlets was slightly increased as compared with the controls.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 026, Issue 3, Jul 92 - Sep 92, Page 227 - 233 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

นาง สุนิสา ด้วงนุ่ม

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:คาร์โบไฮเดรต, เทคโนโลยีทางแป้ง, เทคโนโลยีทางกลิ่นรส, Carbohydrate, Starch Technology, Flavor & Fragrance Technology

Resume

Img

Researcher

นางสาว ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food safety, Health and Nutrition

Resume