Search Result of "ready to eat"

About 231 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สภาวะการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่เหมาะสมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชันเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพด้วยรำข้าวสกัดไขมัน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพโดยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การสเตอริไลส์ข้าวพร้อมรับประทานและอาหารพร้อมรับประทานด้วยไมโครเวฟแบบสายพานต่อเนื่อง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธรรมนูญ อักษรศรี

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ห่อหมกปลาพร้อมบริโภคที่ลดไขมันอิ่มตัว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมาหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กพร้อมบริโภคบรรจุรีทอร์ทเพาช์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณสุวัฒน์ โสภาศรีพันธ์)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The modification of fermented rice (Oryza sativa) flour by annealing treatment for frozen ready-to-eat Kanomjeen.

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
12345678910...